Το Ξενοδοχείο APOLLO BEACH, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ στην συνεχή λήψη αποτελεσματικών μέτρων, με σκοπό την προστασία και την Αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.   
Η Διοίκηση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία του Ξενοδοχείου στο φυσικό Περιβάλλον,  έθεσε ως πρωταρχικό της Στόχο, την ελαχιστοποίηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο του ίδιου του Ξενοδοχείου όσο και των άμεσων συνεργατών, προμηθευτών και εργολάβων του.
Δουλεύοντας όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καθαρό και ασφαλές Περιβάλλον και να διασφαλίσουμε ότι τα Περιβαλλοντικά θέματα, παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα και τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη σε κάθε μας απόφαση και ενέργεια.
Στόχος μας είναι:
 • Να συμμορφωνόμαστε πλήρως με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και τα Στελέχη, έχουν αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
 • Να ενθαρρύνουμε του ανθρώπους μας να δουλεύουν πάντα με τρόπο που να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.
 • Να επιδιώκουμε συνεχώς και να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της διατήρησης των Φυσικών πόρων με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση της Ενέργειας του Νερού και των Φυσικών πόρων παρέχοντας ταυτόχρονα και τις υψηλού επιπέδου Ποιότητας υπηρεσίες που αναμένουν οι πελάτες μας.
 • Να δίνουμε προτεραιότητα στη συνεργασία μας με Τοπικούς παραγωγούς και Προμηθευτές.
 • Να μετράμε την απόδοσή μας και να θέτουμε προκλητικούς Στόχους για την Περιβαλλοντική μας επίδοση, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
 • Να προμηθευόμαστε υλικά και Υπηρεσίες  με την μικρότερη δυνατή Περιβαλλοντική επιβάρυνση και όπου είναι δυνατόν Πιστοποιημένα με Οικολογική σήμανση.
 • Να κερδίζουμε συνεχώς την υποστήριξη των πελατών μας και να διασφαλίζουμε συνεχώς ότι γνωρίζουν την Περιβαλλοντική μας Πολιτική και συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή της.
 • Να διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας γνωρίζουν την Πολιτική μας για το Περιβάλλον και να τους ενθαρρύνουμε να υιοθετήσουν παρόμοιες Πολιτικές για να μειώσουν την Περιβαλλοντική επίπτωση των δραστηριοτήτων τους.
 • Να διενεργούμε τακτικούς ελέγχους και Επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων μας και να λαμβάνουμε διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από του Περιβαλλοντικούς Στόχους της Εταιρείας μας.
 • Να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη και την αναγκαία εκπαίδευση στο προσωπικό μας ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τους Στόχους και την Πολιτική της Εταιρείας.

Κοινωνικά Δίκτυα
Καιρός
Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook Apollo Beach
Google Plus Apollo Beach
YouTube Apollo Beach
Apollo Beach
Φαληράκι 851 05
Ρόδος Δωδεκάνησα Ελλάδα
Τηλέφωνο : +30 22410-85513, 085535
Fax : +30 22410-85823
Email : apollorh@otenet.gr
Εμφάνιση
Απόκρυψη

(c) 2019 Apollo Beach